Regulamin sklepu

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Piekarnia Zaczyn funkcjonującym pod adresem piekarnia-zaczyn.pl, prowadzonym przez Zofia Barto Zaczyn, oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Zofia Barto Zaczyn nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: 
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Piekarnia Zaczyn;
  2. Sprzedawca – Zofia Barto Zaczyn z siedzibą przy ul. Kościuszki 27/LU3, 30-105 Kraków, NIP: 6772345618, REGON: 362360057
  3. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie piekarnia-zaczyn.pl;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sprzedawca, za pomocą sieci internet poprzez Sklep, oferuje sprzedaż produktów spożywczych, w tym świeżych wypieków.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej piekarnia-zaczyn.pl, jak również udostępniane są przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail oraz telefonicznie.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected], a także telefonicznie pod numerem: 537 488 532

§2 
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH W SKLEPIE

 1. W celu skorzystania z usług świadczonych w Sklepie, Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne: 
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci: 
  1. Formularza zamówienia,
  2. Komunikatora.
 3. Za świadczenie ww. usług Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi (odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych) wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy, a w przypadku Formularza zamówienia, Formularza Kontaktowego czy Komunikatora – poprzez zaniechanie ich wypełnienia.
 5. Dokonywanie czynności w Sklepie, w tym w złożenie zamówienia i zawieranie umów, nie wymaga założenia przez Klienta konta użytkownika.
 6. Formularz zamówienia umożliwia złożenie Klientowi dokonywanie zamówień i zakupu produktów widocznych w Sklepie.
 7. Formularz kontaktowy oraz Komunikator umożliwiają Klientowi, a także każdemu użytkownikowi internetu, skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, jego strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie narażało Klientów ani użytkowników Sklepu na jakiekolwiek zagrożenia. Z uwagi jednak na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Sprzedawca zaleca by Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych i podobnych chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła, za pomocą którego Klient loguje się do Konta użytkownika.
 10. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług elektronicznych Klienci mogą składać zgodnie z procedurą przewidzianą w § 7.

§3 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: 
  – dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  – łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
  – dotyczące sposobu i terminu zapłaty.
 3. Dokonanie zakupu produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Składam zamówienie”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie”.
 5. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, z zastrzeżeniem, że:
  – potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  – Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 7. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Klient i Sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 9. Klient składa zamówienie poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie.
 10. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu, Klient wybiera interesujący go dzień dostawy/odbioru z kalendarza oraz interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku (liczbę produktów można modyfikować przyciskając “+” lub “-”). Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której podaje dane osobowe. Następnie Klient dokonuje opłaty produktów. Po zakończeniu zamówienia Klient przenoszony jest na stronę zawierającą informacje podsumowujące dokonywane zamówienie. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 11. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Składam zamówienie” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 12. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zapłaty za produkty.
 13. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Na treść umowy składają się łącznie treść Regulaminu oraz treść oferty wybranej przez Klienta.
 14. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 15. Ceny przedstawione w sklepie są widoczne w walutach: polskich złotych.
 16. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia, a  także informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 17. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:  
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu,
  3. wysłanie wiadomości, o której mowa w ust. 17 powyżej
 18. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

§4
CENY I PROMOCJE

 1. Na potrzeby niniejszego paragrafu poniższe terminy uzyskują następujące znaczenie: 
  1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży produktu,
  2. Najniższa cena – najniższa Cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Cen produktów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny produktów w umowie sprzedaży zawartej z  Klientem przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 3. Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, obok informacji o obniżonej Cenie, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
 4. Ceny na stronie internetowej Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

§5
TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówienie: 
  a) szybki przelew bankowy
  b) zapłata kartą płatniczą lub kredytową
  c) BLIK
  powyższe za pomocą zewnętrznego dostawcy usługi płatności elektronicznych jakim jest ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  d) tradycyjny przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy (przedpłata)
  e) płatność przy odbiorze
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 72h od chwili złożenia zamówienia, a najpóźniej w chwili odbioru osobistego, o którym mowa w §6 ust. 5.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedawca dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest ING Bank Śląski S.A.

§6
DOSTARCZENIE ZAMÓWIENIA 

 1. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru, towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę.
 2. W przypadku dokonania wyboru odbioru osobistego produktu w punkcie, Klient zobowiązany jest do odbioru produktu w dniu wybranym przez niego podczas składania zamówienia, najpóźniej do godziny 17:00 od poniedziałku do piątku lub 16:00 w soboty i niedzielę. W przypadku produktów nieopłaconych, Sprzedawca uprawniony jest do sprzedaży produktu na rzecz podmiotu trzeciego.
 3. Sklep udostępnia formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane poprzez ich wysyłanie na adres e-mail Klienta.
 5. Klient akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur VAT. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.
 6. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  Imię i nazwisko/firmę
  Adres zamieszkania/siedziby,
  Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  Numer zamówienia,
  Adres korespondencyjny.

§7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod regulaminem jako jego załącznik oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:
  - w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia,
  - w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Piekarnia Zaczyn, ul. Kościuszki 27/LU3, 30-105 Kraków lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania rzeczy.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ
PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, wskazany przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą, o których mowa w §1 ust. 5.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia  towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 8. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 10. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§9 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
 2. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
 4. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 5. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia  z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2024
Załącznik do Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, dostępna TUTAJ.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat ………………………………………………………………
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*)………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nabywcy:…………………………………………………………………………..
Nr paragonu/faktury:…………………………………………………………………………………
Nr zamówienia:………………………………………………………………………………………
Nr konta do zwrotu należności za towar: …………………………………….
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
………………………………..………………………………..
– Data …………………………
(*)Niepotrzebne skreślić.